Tietosuojaseloste

Haltija Group Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä

Haltija Group Oy
Y-tunnus: 2412395-3
Osoite: Koivuhaantie 2–4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: +358 9 612 2250

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Kaipio, markkinointipäällikkö
Puhelin: +358 40 5364403
susanna.kaipio@haltija.fi

Rekisterin nimi

Haltija Group Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Haltija Group Oy kerää asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Haltija Group Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Haltija Group Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Haltija Group Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Haltija Group Oy:n ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Haltija Group Oyn henkilörekistereistä.

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Haltija Group Oy:n käytössä, paitsi Haltija Group Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Haltija Group Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Haltija Group Oy, Koivuhaantie 2–4 D, 01510 Vantaa

Muut henkilötieojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.