fbpx

Käyttäjäryhmät

Aistihuoneen käyttöä voidaan soveltaa monen eri käyttäjäryhmän tarpeisiin. Aistitilassa voidaan esimerkiksi harjoitella hieno- ja karkeamotorisia taitoja, työskennellä muistamisen ja tunteiden parissa, kehittää huomion kiinnittämisen ja vuorovaikuttamisen taitoja sekä harjoitella ensimmäisiä taitoja ja kokeilla asioita.

Alla olevalla videolla Saaristen koulun rehtori Outi Dahlgrén kertoo ajatuksiaan aistihuoneen käytöstä.

Autismikirjon häiriöt

Aistitilan avulla voidaan luoda kontrolloitu ympäristö, jonka avulla voidaan tuoda hallitusti aistiärsykkeitä käyttäjälle. Turvallisessa ympäristössä käyttäjälle voidaan tuoda uusia aistiärsykkeitä ja totutella niihin. Tätä voidaan soveltaa esimerkiksi:

 • rauhoittumisessa
 • pelkojen kohtaamisessa
 • aistitiedon erottelussa ja yhdistämisessä
 • kommunikoinnin opettelu

Downin oireyhtymä

Aistitilassa voidaan harjoitella kehitysasteen mukaisia aktiviteetteja:

 • syy-seuraussuhteen harjoittelu
 • sosiaaliset taidot
 • kommunikoinnin taidot

CP-vamma

Käyttäjillä erilaisia tarpeita, joita varten aistitila voidaan muokata. Aistitilassa voidaan unohtaa fyysiset rajoitteet useiden ohjaustapojen ansiosta ja mahdollistaa itsenäinen toiminta.

Erilaiset aistihäiriöt voivat olla osa CP-vamman liitännäisoireita. Aistitilassa voidaan säätää aistiärsykkeiden voimakkuutta, jolloin ne saadaan käyttäjälle miellyttävälle tasolle.

Aistitila on myös oiva apu fysioterapian tukena. Erilaisten istuinten ja tyynyjen avulla aistitilassa on helppo löytää mukava istuma-asento, jossa toimintaan osallistuminen ja kommunikaatio on mahdollista.

Aivovammat

Aivojen eri osien vauriot voivat vaikuttaa esimerkiksi aistitiedon käsittelyyn, liikkumiseen, kognitioon,  tunteisiin, persoonallisuuteen ja kommunikointiin.

Aistitilassa tapahtuvan toiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • erilaisten havaintojen organisoinnin, tulkinnan ja integroinnin helpottaminen
 • turvallisen ympäristön tarjoaminen vuorovaikutukselle
 • aistien oikean tulkinnan tukeminen

Lapset

Lapsuuden ensimmäiset vuodet ovat tärkeitä aivojen kehityksen kannalta, sillä aivot ovat silloin muovautuvimmillaan. Aistitilan avulla voidaan tukea lapsen psyykkistä ja fyysistä kehitystä, tunteiden ilmaisua sekä kommunikoinnin taitojen opettelua.

 • syy-seuraussuhteen harjoittelu
 • havainnointi
 • tunnistaminen
 • matkiminen
 • päätösten teko
 • keskittyminen
 • leikkiminen ja hauskanpito

Iäkkäät

Ikääntymisen myötä kognitiivisissa ja motorisissa taidoissa, aistitiedon käsittelyssä ja sosiaalisissa taidoissa voi ilmetä vajavaisuuksia. Osallistumisen ja tarkoituksenmukaisuuden puute voi lisätä turhautumisen ja epävarmuuden tunteita.

Aistitiloja voidaan käyttää tavoitteellisen toiminnan luomiseen yhdistettynä aivoja eri tavoin haastavaan aktiviteettiin.

Parhaimmillaan voidaan:

 • parantaa käyttäjän mielialaa ja käytöstä
 • hidastaa kongitiivisten taitojen heikkenemistä
 • kohentaa elämänlaatua

Aistitilojen positiivisia vaikutuksia iäkkäiden arkeen on havainnoitu myös opinnäytetyössä, joka on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Haltijan kanssa. Löydät opinnäytetyön Theseuksen sivuilta